ALGEMENE VOORWAARDEN HENGEVELD ADVOCATEN 2021

 

artikel 1       het kantoor

 1. Het kantoor Hengeveld Advocaten is een samenwerkingsverband van onder een gemeenschappelijke naam zelfstandig en voor eigen rekening werkende advocaten.
 1. Onder “Hengeveld Advocaten” worden derhalve, naast het samenwerkingsverband, tevens de zelfstandig werkende advocaten verstaan, alsmede de bij Hengeveld Advocaten werkzaam zijnde medewerkers.

 

artikel 2       toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (zowel opdrachten als andere werkzaamheden) van Hengeveld Advocaten, zowel verricht door het kantoor als door één of meerdere aan het kantoor verbonden advocaten en/of medewerkers.
 1. Tenzij dienaangaande schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming of van wie afkomstig dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten. 
 1. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanbiedingen en offertes van Hengeveld Advocaten.
 1. Hengeveld Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op reeds bestaande rechtsrelaties indien en voor zover de wederpartij(en) daarmee uitdrukkelijk heeft (hebben) ingestemd. 

 

artikel 3       opdracht en uitvoering

 1. De diensten en werkzaamheden van Hengeveld Advocaten worden uitgevoerd als overeenkomst van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hengeveld Advocaten geldt daarbij als opdrachtnemer, de cliënt als opdrachtgever (hierna te noemen: “de cliënt”).
 1. De opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, aanvaard en uitgevoerd door Hengeveld Advocaten, uitsluitend ten behoeve van cliënten. Derden kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten ervan.

 

artikel 4       honorarium, tarieven en kosten

 1. Het honorarium wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berekend aan de hand van het aantal gewerkte minuten vermenigvuldigd met het uurtarief van de behandelend advocaat. In geval van door de cliënt geëiste spoed of noodzakelijke werkzaamheden in de avonduren en in het weekend, kan het uurtarief worden vermenigvuldigd met factor 1,5 van het reguliere uurtarief.
 1. Over het honorarium wordt een toeslag kantoorkosten van 5% berekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, beslag- en executiekosten alsmede kosten getuigen en deskundigen worden doorbelast aan de cliënt.
 1. Over het honorarium van de advocaat is de cliënt omzetbelasting verschuldigd, welke tegelijkertijd met het honorarium aan de cliënt in rekening wordt gebracht. Voor verschotten, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze algemene voorwaarden, geldt dat deze niet zijn belast, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. In dat geval is de cliënt tevens omzetbelasting over deze verschotten verschuldigd.
 1. Het tarief waartegen Hengeveld Advocaten de werkzaamheden verricht zal tijdig met de cliënt worden overeengekomen. In het geval er sprake is van vervolgwerkzaamheden geldt het eerder overeengekomen tarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.
 1. Het overeengekomen tarief kan jaarlijks worden verhoogd met de gemiddelde CBS-index voor de zakelijke dienstverlening. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de ervaringsjaren van de advocaat alsmede de mate van specialisatie (tijdelijk) van invloed zijn op het tarief. Een dergelijke indexering wordt telkens tijdig aan de cliënt medegedeeld en zal geen terugwerkende kracht hebben, tenzij dit in strijd zou zijn met de redelijkheid.

 

artikel 5       betaling en derdengelden

 1. De behandelend advocaat zal hetzij tussentijds, hetzij aan het einde van de opdracht een declaratie sturen aan de opdrachtgever. De declaratie zal zijn voorzien van een urenspecificatie, tenzij er een vast bedrag is afgesproken of dit anders is overeengekomen.
 1. Hengeveld Advocaten kan een voorschot verlangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden, welke voorschotbetaling op de rekening van het kantoor c.q. de behandelend advocaat moet zijn bijgeschreven alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het aldus betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Indien het voorschot niet toereikend mocht blijken te zijn en de zaak daartoe aanleiding geeft, is Hengeveld Advocaten gerechtigd telkens opnieuw een voorschot te verlangen.
 1. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling achterwege blijft, is de cliënt van rechtswege in verzuim en worden tevens buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, ten bedrage van 15% van de hoofdsom (inclusief BTW), met een minimum van €100,--. In geval van een gerechtelijke incassoprocedure is de cliënt zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 1. Klachten over de declaratie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk (of per e-mail) aan de behandelend advocaat van Hengeveld Advocaten kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de juistheid van de declaratie te hebben erkend. De klacht schort de betalingsverplichting van de cliënt van eventuele overige declaraties niet op.
 1. Bij niet tijdige of niet volledige voldoening van een declaratie of voorschot is Hengeveld Advocaten gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat aan alle betalingsverplichtingen volledig is voldaan. Hengeveld Advocaten is in dat geval evenmin gehouden tot het afgeven van het dossier of van stukken daaruit.
 1. Derdengelden worden gestort op de bankrekening van de stichting Derdengelden advocatenkantoor Hengeveld. Onder derdengelden wordt in dit verband verstaan: gelden die Hengeveld Advocaten ten behoeve van een cliënt c.q. ter uitvoering van een opdracht heeft geïnd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vergoedt Hengeveld Advocaten geen rente over op deze derdengeldenrekening gestorte bedragen.

 

artikel 6       inschakeling van derden

 1. Hengeveld Advocaten zal bij het inschakelen van derden indien nodig voorafgaand overleg plegen met de cliënt en bij de keuze van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hengeveld Advocaten is echter in geen geval aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden, noch voor mogelijk teleurgestelde verwachtingen aangaande het resultaat.
 1. Hengeveld Advocaten is voor de cliënt gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

artikel 7       aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Hengeveld Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Hengeveld Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekering in het betreffende geval voor rekening van Hengeveld Advocaten komt. Een kopie van de betreffende verzekeringspolis is op het kantoor van Hengeveld Advocaten in te zien en wordt op verzoek toegezonden.
 1. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in artikel 7.1 plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het door Hengeveld Advocaten met betrekking tot de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,--.
 1. De cliënt vrijwaart Hengeveld Advocaten tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de opdracht en de ten behoeve van die opdracht door die derde verrichte werkzaamheden, met inbegrip van de te maken kosten van verweer tegen die aanspraken.
 1. Alle aanspraken van cliënten en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Hengeveld Advocaten binnen drie maanden nadat de gebeurtenis waarop de aanspraken zijn gebaseerd heeft of hebben plaatsgevonden.

 

artikel 8       klachtenbehandeling

 1. Wanneer de cliënt ontevreden is over de dienstverlening of de hoogte  van de declaratie van een bij Hengeveld Advocaten aangesloten advocaat, dan dient de cliënt de bezwaren eerst schriftelijk en gemotiveerd voor te leggen aan de behandelend advocaat.
 1. Na ontvangst van een klacht zal de behandelend advocaat deze klacht met de cliënt bespreken en in onderling overleg proberen op te lossen. Komt de cliënt er niet uit met de behandelend advocaat dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Hengeveld Advocaten, zijnde mr. E.J. Hengeveld of – indien de klacht mr. E.J. Hengeveld betreft - mr. R.J.B. Baarspul. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de klacht. De klachtenfunctionaris beziet vervolgens of de klacht kan worden opgelost. Indien de cliënt zich door een derde wil laten vertegenwoordigen, dan kan de klachtenfunctionaris verlangen dat de cliënt een uitdrukkelijke machtiging dienaangaande overlegt.
 1. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen één maand na ontvangst van de klacht, of doet met opgave van redenen mededeling aan de cliënt over afwijking van deze termijn, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over klacht wordt gegeven. De klachtfunctionaris stelt de cliënt en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Wanneer er door de bemiddeling van de klachtenfunctionaris een oplossing wordt bereikt, dan wordt deze bevestigd in een brief van de betreffende klachtenfunctionaris aan de cliënt.
 1. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 1. Deze klachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van Hengeveld Advocaten werkzame personen.
 1. Indien de cliënt van mening is dat de bezwaren niet naar tevredenheid zijn opgelost conform de artikelen 8.1 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden, en de klacht betrekking heeft op het functioneren van de advocaat als zodanig, dan staat het cliënt vrij een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (www.advocatenorde-amsterdam.nl). De Amsterdamse Orde van Advocaten is te bereiken op +31 (0) 20-589 60 00.

 

artikel 9       vertrouwelijkheid en privacy

 1. Bij Hengeveld Advocaten worden ten behoeve van een zo goed mogelijke dienstverlening persoonsgegevens verwerkt. Het betreft hier uitsluitend gegevens welke nodig zijn voor onze dienstverlening en onze administratie.
 1. Hengeveld Advocaten verwerkt geen persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt. Hengeveld Advocaten gebruikt deze persoonsgegevens niet voor profilering, noch voor andere analyses. Wel gebruikt Hengeveld Advocaten de gegevens ter uitvoering van wettelijke verplichtingen voor advocaten, zoals de Gedragsregels voor de Advocatuur (o.a. controle tegenstrijdig belang), de Wet Melding ongebruikelijke transacties en de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding. 
 1. Voor zover Hengeveld Advocaten ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, heeft Hengeveld Advocaten met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkersovereenkomsten bevatten afspraken over de (strikte) wijze van gegevensverwerking en het beveiligingsniveau krachtens welke deze verwerkers dienen te werken. 
 1. In het geval zich onverhoopt een datalek voordoet zal Hengeveld Advocaten deze behandelen naar de eisen van de wet. Hengeveld Advocaten heeft daartoe in de verwerkersovereenkomsten de nodige afspraken en garanties opgenomen.
 1. Iedere betrokkene (dat wil zeggen de natuurlijke persoon) van wie Hengeveld Advocaten persoonsgegevens verwerkt heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Hengeveld Advocaten van hem of haar verwerkt (inzagerecht). Dit inzagerecht betreft uitsluitend persoonsgegevens; andere gegevens betreffende een persoon worden niet prijsgegeven en vallen onder de vertrouwelijke informatie van een advocatenkantoor. Daarnaast heeft iedere betrokkene het recht om te vragen of zijn of haar gegevens worden gewijzigd (wijzigingsrecht), het recht om te verzoeken de verwerking van diens persoonsgegevens (tijdelijk) te staken en het recht te verzoeken om uit de systemen van Hengeveld Advocaten worden gewist (vergeetrecht). Hengeveld Advocaten zal aan dat verzoek voldoen, tenzij dit in strijd is met de wet dan wel zwaarwegende belangen zich tegen (volledige) uitvoering van het verzoek verzetten.
 1. De betrokkene heeft tevens het recht om Hengeveld Advocaten te verzoeken diens gegevens over te dragen aan een ander kantoor of een derde (dataportabiliteit). Een dergelijk heeft uitsluitend betrekking op de door Hengeveld Advocaten verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene zelf. Andere gegevens, dan wel persoonsgegevens van anderen, vallen niet onder dit recht. 
 1. De verzoeken zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel kunnen worden gericht aan: Hengeveld Advocaten, t.a.v. Data Protection Officer, Keizersgracht 219, 1016 DV Amsterdam. Hengeveld Advocaten kan, alvorens aan een verzoek te voldoen, de betrokkene vragen zich te legitimeren op een daartoe geëigende wijze.  
 1. Hengeveld Advocaten bewaart alle persoonsgegevens, alsmede alle dossiers, voor een periode van 7 jaar nadat deze gegevens zijn ontvangen of het dossier is afgesloten. Na de periode van 7 jaar zal Hengeveld Advocaten overgaan tot vernietiging van deze gegevens, tenzij de betrokkene verzoekt de gegevens langer te bewaren of een gerechtvaardigd belang van Hengeveld Advocaten zich daartegen verzet. Hengeveld Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor verlies van data na genoemde periode van 7 jaar.

 

artikel 10     slotbepalingen

 1. Op alle aan Hengeveld Advocaten verleende opdrachten, alsmede andere rechtsrelaties en overige werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.
 1. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 1. In geval van ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt dat dit de geldigheid van andere bepalingen niet aantast. Hengeveld Advocaten zal ervoor zorgen de ongeldige bepaling – indien nodig – te  vervangen door een geldige bepaling met een gelijksoortige strekking.

___________________________________________________________________________________________________________________

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk vastgesteld per vergadering van 7 juli 2021 en treden vanaf die datum in werking. Zij zijn laatstelijk aangepast op 11 mei 2023. De algemene voorwaarden staan op de website van Hengeveld Advocaten en worden op eerste aanvraag kosteloos per post toegestuurd. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, in de Engelse en in de Duitse taal. In geval van taalkundige of inhoudelijke discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse en/of Duitse versies geldt dat de Nederlandse versie bepalend is.

 

© Hengeveld Advocaten, 2021 (versie 2023)