PRIVACYVERKLARING HENGEVELD ADVOCATEN

________________________________________________________________________________________________________________

INLEIDING
Hengeveld Advocaten is zich bewust van het belang van een betrouwbare en zorgvuldige wijze van verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij dat doen. Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze algemene voorwaarden, die net als deze privacyverklaring op onze website zijn gepubliceerd.

Wanneer daar aanleiding toe bestaat kan de privacyverklaring van Hengeveld Advocaten worden herzien. Onze gewijzigde privacyverklaring treedt in werking op moment dat deze op onze website is geplaatst. We verzoeken u dan ook om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

DOEL VAN DE VERWERKING
Hengeveld Advocaten verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze beroepsuitoefening en andere dienstverlening, dan wel indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Dit zijn ook de enige gronden waarop wij persoonsgegevens aan derden verstrekken. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of om andere redenen aan derden verstrekt, noch gebruiken wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

DELEN VAN INFORMATIE
Op onze website staan buttons van sociale media, waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Wanneer u hiervan gebruik maakt kan het zijn dat sociale media persoonsgegevens van u verwerken. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze sociale media omgaan met uw persoonsgegevens en verwijzen daarvoor naar de privacyverklaring van de betreffende sociale media.

BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Hengeveld Advocaten bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is en niet langer. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons aan deze termijn. In andere gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan drie jaar.

  1. persoonsgegevens worden in de digitale omgeving van Hengeveld Advocaten opgeslagen, alsook in papieren dossiers. Afgehandelde dossiers worden gearchiveerd in ons afgesloten en beperkt toegankelijke archief. Tenminste één maal per jaar vindt er bij Hengeveld Advocaten een opschoning van de opgeslagen dossiers (zowel digitaal als niet digitaal) plaats.

VEILIGHEID
Bij Hengeveld Advocaten bestaat continue aandacht voor de beveiliging van onze systemen. Voor zover daar de diensten van derden bij zijn betrokken, hebben wij met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Communicatie geschiedt zoveel als mogelijk middels versleutelde communicatie en binnen een beveiligde omgeving.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Als wij persoonsgegevens van u verwerken of hebben verwerkt heeft u recht op inzage in deze gegevens, recht op wijziging indien deze gegevens onjuist of verouderd zijn, recht op beperking van het gebruik van deze gegevens en recht op wissing van deze gegevens. Ook kunt u ons vragen te gegevens over te dragen naar een ander advocatenkantoor. U kunt uw verzoek richten aan Hengeveld Advocaten, t.a.v. Privacy Officer, Keizersgracht 219, 1016 DV Amsterdam of aan info@hengeveldadvocaten.nl

Teneinde er zeker van te zijn dat deze verzoeken door ons voor de betrokkene zelf worden uitgevoerd, kunnen wij u vragen om nadere identificatie.

KLACHTEN
Als u verdere vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u ons altijd benaderen op info@hengeveldadvocaten.nl. Wanneer u van mening bent dat wij u vraag niet afdoende hebben beantwoord, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Voor meer informatie, zie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2023.