Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Wanneer je gedurende de duur van een arbeidsovereenkomst als werknemer iets doet wat de werkgever verboden heeft, dan kan de werkgever jou een boete opleggen als dit is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de cao.

Wat is een boetebeding?

Een boetebeding is een schriftelijke afspraak waarin staat dat je als werknemer een boete verschuldigd bent aan de werkgever wanneer je je niet houdt aan de voorschriften voor het bewaken van orde, veiligheid en hygiëne van een organisatie. Veel voorkomende voorschriften bevatten bijvoorbeeld maatregelen over gedragingen van een werknemer, het internetprotocol en het naleven van veiligheidsvoorschriften. De werkgever is vrij om te bepalen welke voorschriften van belang zijn bij de bedrijfsvoering.

Waar moet een boetebeding aan voldaan?

Doordat het de werkgever vrijstaat om te bepalen welke voorschriften hij opneemt bij een boetebeding, zijn er bijzondere waarborgen vastgelegd in de wet. Om te beginnen dient de boetebeding schriftelijk te zijn vastgelegd door de werkgever. Op 24 maart 2009 oordeelde de kantonrechter te Leeuwarden in een zaak waar een boetebeding is opgenomen in de informatiegids. In deze zaak werd aan de werknemer een boete opgelegd van honderd euro nadat hij voor de tweede keer niet tijdig zijn werkbriefje had ingeleverd. De werkgever heeft het boetebeding met betrekking tot het te laat indienen van het werkbriefje opgenomen in de informatiegids van het bedrijf. De werknemer stelt dat dit boetebeding in strijd is met de wettelijke vereisten De werkgever heeft echter in de arbeidsovereenkomst nadrukkelijk verwezen naar de voorschriften in de informatiegids en mocht van de werknemer verwachten dat hij deze heeft gelezen. Volgens de kantonrechter is wel voldaan aan de schriftelijkvereiste voor een boetebeding, omdat de werknemer door het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst akkoord is gegaan met de voorschriften die in de informatiegids zijn opgenomen.

Wel dient een werkgever zo duidelijk mogelijk te omschrijven voor welke voorschriften de boete geldt en wat de hoogte is van de boete. De werkgever kan een boete opleggen in het betalen van een geldbedrag of het verliezen van een deel van het loon. Het bedrag dat een medewerker moet betalen mag niet meer zijn dan het loon over een halve werkdag per week. Hiervan mag alleen worden afgeweken als de werknemer maandelijks meer verdient dan het wettelijk minimumloon.

Verder moet de werkgever vastleggen wat de bestemming van de boete is. Hij mag niet profiteren van de boete. De boete moet door de werkgever in een fonds voor een goed doel worden gestort of een fonds die voor de medewerkers bedoeld is.

 

 

 

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>