Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Deze vraag stond centraal in een procedure aangaande de bouw van een webshop. De softwareontwikkelaar (Gek van Software) is met een opdrachtgever (DiamondsByMe) een overeenkomst aangegaan voor de bouw van een webshop voor een bedrag van € 77.440.--. Het project strandt echter. DiamondsByMe heeft op dat moment al een bedrag € 58.080,-- aan Gek van Software betaald. Nu de webshop niet wordt gerealiseerd vordert DiamondsByMe dit bedrag terug.

Gek van Software stelt echter dat er geen verplichting is om het reeds betaalde bedrag terug te betalen. De overeenkomst (en het bedrag) hebben betrekking op de ontwikkeling van de webshop, zonder de concrete toezegging van een resultaat. Gek van Software verwijst hiervoor naar haar algemene voorwaarden waarin is bepaald dat er altijd sprake is van een inspanningsverplichting, tenzij partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat er ook een (werkbaar) resultaat geleverd moet worden. Bovendien, zo stelt Gek van Software, heeft Gek van Software zich bovenmatig ingespannen om het project tot een goed einde te brengen.

DiamondsByMe brengt daartegenin dat a) de algemene voorwaarden van Gek van Software niet van toepassing zijn en b) er natuurlijk wel een werkbaar resultaat moet worden geleverd omdat Gek van Software anders ongerechtvaardigd wordt verrijkt.

Helaas voor DiamondsByMe stelt de rechtbank Rotterdam Gek van Software in het gelijk. Ten eerste oordeelt de rechtbank dat de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, nu DiamondsByMe inhoudelijk op deze voorwaarden is ingegaan en alleen ter zake van een ander onderdeel daarvan (geheimhouding) een voorbehoud heeft gemaakt. Daaruit valt af te leiden dat DiamondsByMe de andere algemene voorwaarden zonder voorbehoud heeft geaccepteerd.

Dat geldt, aldus de rechtbank, dus ook voor de voorwaarde dat Gek van Software een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting. In de overeenkomst is daarover geen afwijkende afspraak gemaakt. Ook uit de bedoelingen van partijen (de “Haviltex-norm”) blijkt niet dat er een resultaatsverplichting overeengekomen is, omdat er bij het aangaan van de overeenkomst nog openstaande punten waren met betrekking tot de webshop, die pas later zouden worden uitgewerkt. Daarnaast wijst de rechtbank erop dat ook bij inspanningsverplichtingen sprake kan zijn van een einddoel (bijvoorbeeld een eerste verkenning of advies). Er zijn bovendien in de overeenkomst geen fatale termijnen in de overeenkomst opgenomen die zouden kunnen wijzen op het verwachten van een concreet eindresultaat.

De rechtbank stelt DiamondsByMe dus in het ongelijk. De overeenkomst tussen partijen had betrekking op een inspanningsverbintenis en die inspanning heeft Gek van Software geleverd. Van het betalen van een vergoeding voor die inspanningen tot dan toe bestond dan ook een redelijke grond.

Rechtbank Rotterdam 29 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:5399

 

Naschrift:

Deze uitspraak maakt weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken te maken. Als DiamondsByMe in de overeenkomst had bedongen dat er een werkende webshop geleverd moest worden binnen een vastgestelde termijn, dan was haar positie in dit geschil een heel andere geweest. Dat DiamondsByMe dit de facto waarschijnlijk heel logisch vond, wil nog niet zeggen dat dit juridisch gezien (“de iure”) ook zo werkt.

Heeft u naar aanleiding van deze casus nog vragen? Neem dan contact op met:  Job Hengeveld

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>