Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

Met de inwerkingtreding van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is het voor werkgever niet langer mogelijk om de opleidingskosten op de werknemer te verhalen indien het een opleiding betreft die de werknemer verplicht moet doen voor de uitoefening van zijn functie. Dit geldt ook voor opleidingskosten die vóór 1 augustus 2022 zijn gemaakt.

 

Recht op scholing

De werkgever moet de werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Dit volgt uit artikel 7: 611a BW.  Ook als de functie komt te vervallen als gevolg van een reorganisatie moet de werkgever onderzoeken of hij de werknemer kan behouden voor de organisatie door middel van het aanbieden van scholing.

 

Opleidingskostenovereenkomst

Werkgevers laten werknemers vaak een opleidingsovereenkomst ondertekenen voor het geval de werknemer kort na het volgen van de opleiding hun dienstverband opzeggen. Een dergelijke opleidingsovereenkomst was in principe geldig mits de opleidingsovereenkomst een glijdende schaal bevat. Dat houdt in dat naarmate de werknemer langer in dienst is na het afronden van de opleiding, hij steeds minder hoeft terug te betalen.

 

Scholing noodzakelijk voor uitoefening functie

Indien de werkgever verplicht scholing moet verstrekken dan mag hij deze kosten niet op de werknemer verhalen. Dit volgt uit de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Het gaat dan niet alleen om aanvullende scholing, bijvoorbeeld een extra kappersopleiding, maar ook om scholing die de werknemer moet doen om te voorkomen dat hij disfunctioneert. Stel dat werknemer in de uitoefening van zijn functie regelmatig Engels moet spreken maar deze taal onvoldoende beheerst, dan moet de werkgever hem een Engelse opleiding aanbieden. De kosten voor deze opleiding moet de werkgever zelf dragen en kan hij niet terugvorderen bij de werknemer na afloop van het dienstverband.  Een ander voorbeeld is scholing op het gebied van technologische ontwikkelingen die nodig is om de functie uit te oefenen. Ook deze kosten komen voor rekening van de werkgever.

 

Opleiding volgen geldt als werktijd

Met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden komt er een einde aan de discussie of de opleiding die de werknemer volgt als werktijd geldt. De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen om de opleiding tijdens werktijd te doen. Werktijd geldt dan als arbeidstijd.  De werknemer hoeft dus geen vakantiedagen op te nemen of zijn werkweek zo in te richten dat hij de opleiding doet tijdens een vrije dag.

 

Directe werking

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft directe werking. Dit betekent dat de opleidingsovereenkomst die vóór 1 augustus 2022 is aangegaan, nietig is [1]. Nietig zijn betekent dat het beding van rechtswege niet geldt en een werkgever daar dus ook geen beroep op kan doen. Bedenk wel dat het moet gaan om een verplichte opleiding. Als de werknemer aangeeft dat hij een bepaalde opleiding wil volgen die niet verplicht is voor de uitoefening van zijn functie, dan mag de werkgever wel een opleidingsovereenkomst afsluiten met de werknemer.

 

[1] Kamerstukken II 2021/22, 35962, nr. 3, p. 8.

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>