Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid (WGBL) verbiedt werkgevers om een onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsverhouding. Toch kan er een direct of indirect onderscheid naar leeftijd worden gemaakt.

Van een direct onderscheid is sprake als een werknemer op grond van zijn leeftijd op een andere wijze wordt behandeld dan een andere werknemer in een vergelijkbare situatie. Van een indirect onderscheid is er sprake indien een ogenschijnlijke bepaling, maatstaf of handelswijze een werknemer met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Discriminatie op grond van leeftijd

Heeft de werknemer het vermoeden dat de werkgever een direct dan wel indirect onderscheid maakt naar leeftijd, dan kan hij een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. De meest voorkomende, ingediende klachten bij het College over discriminatie op grond van leeftijd hebben betrekking op de sollicitatieprocedure.

Klachten vanwege discriminatie bij ontslag komt veel minder voor. Dat heeft verschillende oorzaken. Als een oudere werknemer op basis van disfunctioneren wordt ontslagen dan zal het voor hem moeilijk zijn om te bewijzen dat hij in feite wordt ontslagen op grond van zijn leeftijd. Wordt de werknemer ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen dan zal de werkgever het afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel in acht moeten nemen. Toepassing van deze beginselen brengt met zich mee dat niet alleen de oudere werknemers worden voorgedragen voor ontslag.

Toch is het denkbaar dat oudere werknemers bij een reorganisatieontslag hun ontslag ter discussie kunnen stellen als zij van mening zijn dat zij worden voorgedragen voor ontslag vanwege hun leeftijd. Dit blijkt uit een uitspraak van het College d.d. 18 mei 2016. Het ging in deze zaak om een reorganisatieontslag bij de Vrije Universiteit. Een aantal werknemers hadden een klacht ingediend bij het college omdat 57,3% van de werknemers die zouden worden ontslagen ouder waren dan 55 jaar.

Ter onderbouwing van hun stelling voerden de werknemers onder meer aan dat de voorzitter van de reorganisatiecommissie heeft gezegd dat je onderzoek door jongere mensen kunt laten uitvoeren om het kostendekkend te krijgen. De VU heeft direct afstand genomen van deze uitspraak en later meerdere malen uitgelegd dat leeftijd op geen enkel moment leidend is geweest bij de te maken keuzes in de reorganisatie. De VU ontkende niet dat vooral oudere werknemers werden getroffen door het ontslag, maar merkte daarbij direct op dat het niet de doelstelling was van de reorganisatie. Deze zou zijn gebaseerd op objectieve gronden.

Uitspraak College

Het College oordeelde dat de uitspraak van de voorzitter van de reorganisatiecommissie een indicatie was dat leeftijd wel degelijk een rol had gespeeld bij de ontslagen, ook al had de VU direct afstand genomen van deze uitspraak. De gewraakte uitspraak, die wordt gekwalificeerd als een direct onderscheid, viel de universiteit aan te rekenen. Het College oordeelde daarom dat de VU jegens de verzoekers onderscheid had gemaakt op grond van leeftijd bij hun ontslagaanzeggingen in het kader van de reorganisatie.

Het College voerde voorts aan dat de VU onzorgvuldig was geweest bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel. Medewerkers wier functie als niet-uitwisselbaar werd aangemerkt, kregen ontslag aangezegd, waarbij het afspiegelingsbeginsel niet werd toegepast. Ook had de VU nauwelijks gekeken naar de inhoudelijke werkzaamheden van degenen die met ontslag werden bedreigd en was de VU uiterst onzorgvuldig te werk gegaan in haar beoordeling om deze functies als niet-uitwisselbaar aan te merken.

De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens was niet bindend, hetgeen betekende dat werknemers naar de rechter moeten stappen wanneer een werkgever niet met een voorstel tot compensatie komt. Uit een recent onderzoek van het College zelf blijkt dat bedrijven steeds vaker schikken indien een discriminatieklacht gegrond wordt verklaard. Of de VU een schikkingsvoorstel heeft gedaan is niet bekend.

ECLI:NL:HR:2020:114

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>