Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Met de invoering van deze wet gelden er aanvullende regels voor de verhuur van woonruimte en verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De kern van deze wetgeving is de introductie van een algemene landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Handhaving van deze basisnorm zal plaatsvinden op gemeentelijk niveau. Gemeenten krijgen dan ook een belangrijke rol om ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

De Wet goed verhuurderschap is een reactie op problemen die zich voordoen op de huurmarkt. Gezien de algehele schaarste aan woonruimte is de positie van de huurder verzwakt. Het is gebleken dat verhuurders in bepaalde gevallen misbruik maken van de sociaaleconomische kwetsbare positie van huurders. Dit uit zich in zaken als excessieve huurprijzen, achterstallig onderhoud, overbewoning, verloedering, het dreigen met het opzeggen van de huur en meer. Huurders voelen zich vaak machteloos en durven of kunnen zich hiertegen niet goed verzetten, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende doenvermogen of uit vrees om de woonruimte te verliezen.

Algemene landelijke basisnorm over goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap stelt een basisnorm voor goed verhuurderschap vast door middel van landelijk geldende algemene regels. In de algemene regels, artikel 2 Wgv, is beschreven wat onder goed verhuurderschap wordt verstaan. Deze regels gaan over het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie, het voorkomen van hoge waarborgsommen en onredelijke servicekosten, het schriftelijkheidsvereiste voor de huurovereenkomst en de plicht om de huurder te informeren over zijn rechten en plichten. Voorts is in de wet voor verhuurbemiddelaars een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten opgenomen.

Rol van de gemeenten

Om de doelstelling van de Wet goed verhuurderschap te bereiken, introduceert de wet drie instrumenten voor elke gemeente. Zo moet elke gemeente verplicht een meldpunt inrichten waar eenieder op anonieme basis terecht kan om een melding van ongewenst verhuurgedrag te doen. Ook krijgen gemeenten de taak om te handhaven bij verhuurders die zich niet houden aan de normen voor goed verhuurderschap én is het optioneel voor gemeenten om een verhuurvergunning voor bepaalde categorieën woningen in bepaalde wijken in te voeren. Het verhuren zonder een verhuurvergunning is dan in de aangewezen wijken niet toegestaan. Met zo’n vergunning worden eisen gesteld aan het onderhoud en - als het om gereguleerde zelfstandige woningen gaat - de maximale huurprijs.

Naast deze verhuurvergunningen voor kwetsbare wijken kunnen gemeenten tevens een verhuurvergunning instellen voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Een ‘arbeidsmigrant’ omschrijft de wet als een onderdaan van een andere EU-lidstaat die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten. Voor verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels. In de eerste plaats moet de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd zodat voorkomen kan worden dat de huur automatisch eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. In de tweede plaats moet de huurder schriftelijk geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten waarbij de informatie verstrekt moet worden in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft.

Handhaving

De gemeente is belast met de handhaving van de wet. Zij kan een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen bij een concrete overtreding van de in de wet geregelde onderwerpen. Daarnaast kan zij een boete opleggen van maar liefst maximaal € 22.500,- en bij herhaalde overtreding maximaal € 90.000,-. Ook kunnen gemeenten de verhuurvergunning intrekken als sanctie. Ten slotte hebben gemeenten ook als laatste redmiddel een mogelijkheid om tot ‘beheerovername’ toe te gaan. In dat geval gaat de gemeente, als ware hij verhuurder, het verhuurde beheren en kan zij de huurprijs opnieuw vaststellen en huurpenningen innen.

Meer weten?

Krijgt u te maken met de nieuwe Wet goed verhuurderschap en wilt u meer weten over de gevolgen van deze wet voor u als huurder, verhuurder of bemiddelaar? Neem dan contact op met de Robert-Jan Baarspul.

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>