Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

Volgens artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een overeenkomst worden ontbonden als de schuldenaar in verzuim is en de tekortkoming de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Die laatste voorwaarde wordt ook wel de ‘tenzij-bepaling’ genoemd en houdt in dat er niet kan worden ontbonden als de tekortkoming door haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding en de gevolgen daarvan niet rechtvaardigt.

 

Nadat de Hoge Raad al eerder (HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810) oordeelde dat de ogenschijnlijk lichte toets een open norm betreft en dat alle omstandigheden van het geval van belang zijn, is hij in een recent arrest ingegaan op de vraag of partijen bij een overeenkomst een nadere invulling aan de tenzij–bepaling kunnen geven.

 

Bedoeld arrest van 7-07-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1071) handelde om een discussie tussen een huurder van een voor een hotel bestemd gebouw en de verhuurder. In de huurovereenkomst was afgesproken dat de verhuurder garandeerde dat de te verhuren ruimte aan bepaalde voorwaarden zou voldoen. Tevens was overeengekomen dat als de verhuurder de garanties niet of niet volledig nakwam, de huurder recht had op een boete en de overeenkomst direct kon ontbinden.

 

Omdat er volgens haar sprake was van schending van een aantal garanties - het zwembad moest bijvoorbeeld noodgedwongen dicht en het dak lekte volgens de huurder - claimde de huurder diverse boetes en ontbond de overeenkomst. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof in hoger beroep oordelen echter dat de ontbinding geen stand houdt. Het gerechtshof oordeelt dat van de gestelde klachten die grond waren voor de ontbinding alleen de noodgedwongen sluit van het zwembad was vast te komen staan. Omdat het slechts om één week ging, oordeelde het gerechtshof vervolgens dat de tekortkoming van onvoldoende gewicht was. Aldus wees zij de ontbinding conform de “tenzij-bepaling” uit artikel 6:265 BW af.

 

De Hoge Raad denkt daar uiteindelijk anders over. Zij stelt dat de “tenzij-bepaling” van regelend recht is en dat partijen daar van mogen afwijken. Volgens de Hoge Raad hebben partijen dat gedaan met de garantiebepalingen en de afspraak dat bij schending van de garanties mocht worden ontbonden. Omdat het gerechtshof volgens de Hoge Raad geconstateerd had dat ook andere garantiebepalingen, los van de bepaling over het zwembad, al eerder waren geschonden, was er volgens de Hoge Raad terecht ontbonden.

 

Hiermee is het helder dat partijen van de tenzij-bepaling kunnen afwijken in overeenkomsten en dat men zich bij dergelijke bepalingen goed bewust moet zijn van de grote gevolgen die zij kunnen hebben. Door het opnemen van dergelijke bepalingen wordt het nog makkelijker om te ontbinden en bieden hooguit de redelijkheid en billijkheid zoals genoemd in artikel 6:248 lid 2 BW nog soelaas als het om ogenschijnlijk “lichte” tekortkomingen gaat.

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>